STANOVY spolku
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky z. s.

Čl. 1
Název a sídlo, IČO

1. Název : Centrum pro rodinu Valašské Klobouky z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo: Smetanova 95, 76601 Valašské Klobouky
3. IČO: 22853006


Čl. 2
Cíl apředmět činnosti

1. Cílem spolku je prosazovat pevné morální hodnoty, které tvoří základ lidské společnosti, zejména upevňování a plný rozvoj manželského a rodinného života.
2. Předmětem činnosti je zejména:
• příprava mladých lidí na manželství a rodičovství,
• prevence a pomoc v obtížných životních situacích
• nabídky plnohodnotného prožívání volného času dětí, mládeže, rodin a seniorů, atd.
• vytváření zázemí pro společenství mládeže, manželů, rodin a jiných skupin
• organizace přednášek, seminářů a kurzů zaměřených na rodinnou, manželskou, výchovnou a sociální problematiku,
• vzdělávací, duchovní, kulturní, společenské a sportovní aktivity pro širokou veřejnost
• zapůjčování odborné a duchovní literatury,
• spolupráce s jinými obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi, především s arcidiecézním Centrem pro rodinný život z.s. a jeho děkanátními pobočkami

 

Čl. 3
Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Centrum pro rodinu z.s. (dále jen „člen“) mohou být fyzické osoby starší 18 let, které se ztotožňují s cílem a posláním spolku, souhlasí s jeho stanovami.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. Členství zaniká:
• dobrovolným vystoupením člena na základě písemného oznámení výboru,
• zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
• úmrtím člena,
• nezaplacením členských příspěvků, jsou-li vyměřeny, a to ani po písemném upozornění,
• zánikem spolku.
4. Výbor má právo, po předchozím upozornění, vyloučit člena, pokud ten svým jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a poslání sdružení.
5. Výbor spolku vede Seznam členů, který je neveřejný, a je uložen v sídle spolku.

Čl. 4
Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo:
• účastnit se činnosti spolku,
• předkládat vlastní návrhy aktivit k naplnění cílů spolku,
• být informován o dění ve spolku,
• volit orgány sdružení a být do nich volen,
• účastnit se jednání členské schůze.
2. Člen má povinnost:
• aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
• dodržovat stanovy, plnit usnesení členské schůze, výboru a jejich operativních rozhodnutí
• dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku
• účastnit se jednání členské schůze a orgánů spolku, jichž je členem
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
• platit členské příspěvky, jsou-li vyměřeny, ve výši schválené členskou schůzí

 

Čl. 5
Orgány spolku

1. Spolek má tyto orgány:
• členskou schůzi
• výbor
• předsedu

 

Čl. 6
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává předseda dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji písemnou pozvánkou nebo e-mailem, alespoň dva týdny před datem konání. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání. Požádá-li o to nejméně polovina členů sdružení, svolá předseda, do jednoho měsíce od doručení žádosti, mimořádnou členskou schůzi.
4. Řádně svolaná členská schůze je usnášeníschopná za účasti většiny členů spolku.
5. Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
6. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřený člen výkonného výboru.
7. Členská schůze:
• projednává a schvaluje stanovy spolku a jejich změny,
• volí členy výboru,
• projednává a schvaluje plán činnosti a návrh rozpočtu spolku na následující rok a roční závěrku hospodaření,
• určuje zda, v jaké výši a pro jaké období jsou vyměřeny členské příspěvky, včetně jejich splatnosti
• rozhoduje o zrušení členství
• rozhoduje o zrušení spolku.
8. Z jednání je pořizován zápis, který podepíší dva členové výboru, kteří byli na členské schůzi přítomni. Zápis bude k nahlédnutí v sídle spolku.


Čl. 7
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
2. Výbor má nejméně tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí, na základě návrhu některého ze členů.
3. Funkční období výboru je pětileté s možností opakovaného zvolení.
4. Zasedání výboru svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
5. Hlasovat na zasedáních výboru lze i distančně pomocí prostředků moderní komunikace. O takovém hlasování musí být učiněn zápis, který je určeným členem výboru v nejbližším možném termínu potvrzen.
6. Rozhodnutí výboru jsou přijímána většinou hlasů všech členů výboru.
7. Výbor plní tyto úkoly:
• volí ze svého středu a odvolává předsedu spolku,
• koordinuje činnost spolku
• svolává členskou schůzi a připravuje její program,
• odpovídá za přípravu návrhů pro členskou schůzi a za provádění jejích usnesení,
• rozhoduje o přijetí nového člena spolku
• na písemnou žádost člena přezkoumává rozhodnutí o jeho vyloučení
• zajišťuje hospodaření spolku, jeho účelnost, vyvíjí aktivity pro získávání finančních prostředků,
• zabezpečuje rozvoj činnosti a realizaci programu sdružení.
8. Členství ve výboru zaniká:
• úmrtím
• písemným odstoupením k rukám předsedy
• zánikem členství ve spolku
• ztrátou schopnosti vykonávat funkci
• zánikem spolku
9. Výbor může vydávat vnitřní předpisy spolku.
10. Z jednání rady se pořizuje zápis, který podepíší dva členové výboru, kteří byli na jednání přítomni.

 

Čl. 8
Předseda
1. Předseda je statutárním orgánem spolku.
2. Předseda zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem.
3. Po projednání s výborem přijímá a propouští zaměstnance a rozhoduje o běžných záležitostech provozu spolku.
4. Předseda odpovídá za přípravu podkladů pro jednání výboru, svolává a vede jednání výboru a zajišťuje plnění jeho usnesení. Přitom se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku a usneseními členské schůze i výboru.
5. Jménem spolku může jednat další člen výboru, písemně pověřený předsedou.
6. Funkce předsedy zaniká:
• úmrtím
• písemným odstoupením k rukám dvou členů výboru
• zánikem členství ve spolku
• zánikem spolku

 

Čl. 9
Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
2. Finanční prostředky spolku:
• dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
• dotace a granty,
• příjmy z činností při naplňování cílů spolku,
• členské příspěvky, pokud jsou vyměřeny.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně účetní závěrky.
4. Hospodaření spolku se uskutečňuje podle návrhu ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

Čl. 10
Zánik spolku

1. Spolek zaniká na základě rozhodnutí členské schůze:
• dobrovolným rozpuštěním
• sloučením s jiným spolkem.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, postupuje se při likvidaci v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.

Čl. 11
Závěrečné ustanovení
1. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, řídí se právní vztahy spolkuzákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí
3. Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku a jeden bude přiložen k návrhu na zápis do veřejného rejstříku.